home      hand-outs      bestellen      links      contact
 Over het boek
 Inhoudsopgave
 Over de auteurs
 Bestellen

Van de Handleiding Moreel Beraad is een geheel herziene tweede editie verschenen. Klik hier voor meer informatie.


Ga direct naar de hand-outs bij het boek!


"Ik lees het boek met veel plezier. Het is inderdaad een handige leidraad!"
Eveline van der Heijden, maatschappelijk werkster & aspirant-gespreksleider moreel beraad, UMCG


Handleiding Moreel Beraad is een boek voor zorgprofessionals die willen leren hoe ze een moreel beraad kunnen leiden. Een moreel beraad is een gesprek waarin professionals gezamenlijk en op een systematische manier morele praktijkkwesties analyseren, bespreken, doordenken en uitpraten.

Morele beraden zijn er in soorten en maten: van reguliere werkoverleggen waarin ook ruimte is voor het structureel bespreken van morele vragen, tot speciaal bijeengeroepen vergaderingen waarin urgente casuďstiek wordt besproken. Een gespreksleider moet echter in alle gevallen over ongeveer dezelfde kennis en vaardigheden beschikken. Dit boek is bedoeld als een praktisch, niet-academisch, leer- en werkboek om deze kerncompetenties te ontwikkelen. De basis ervan is gelegd tijdens de trainingen ‘gespreksleider moreel beraad’ die we in verschillende zorginstellingen hebben mogen verzorgen.

 

Om met dit boek te werken is geen theoretische voorkennis van ethiek vereist. Omwille van de leesbaarheid bevat de tekst geen voetnoten en hebben we jargon zoveel mogelijk vermeden. Ook hebben we veel praktische voorbeelden en suggesties opgenomen.

 

Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft inzicht in de achtergronden van moreel beraad: wat is moreel beraad en wat zijn de (contra-) indicaties voor het inzetten ervan? Hoofdstuk 2 gaat over het competenties van de gespreksleider: wat moet een gespreksleider kunnen en weten om succesvol een moreel beraad te leiden? Hoe kan men het gespreksleiden systematisch leren en oefenen? In hoofdstuk 3 staat het proces van het moreel beraad centraal: welke fasen worden er tijdens een moreel beraad doorlopen, en wat moet een gespreksleider doen om de deelnemers door die fasen te loodsen? Hoofdstuk 4 bevat een aantal meer theoretische mini-essays over uiteenlopende aspecten van moreel beraad. Deze beschouwingen zijn bedoeld als verdieping, maar men hoeft zich er niet noodzakelijkerwijs in te verdiepen als men primair gericht is op het leren gespreksleiden.

Hoofdstuk 5 bevat hand-outs, schema’s en formulieren die gebruikt kunnen worden bij het voorbereiden, voeren en evalueren van moreel beraad. Al het materiaal uit hoofdstuk 5 kunt u downloaden op deze website. In hoofdstuk 6, ten slotte, is een lijst opgenomen met aanbevolen literatuur voor verdere verdieping.

 

We hopen van harte dat het boek mag bijdragen aan de verdere ontwikkeling van moreel beraad. Mocht u na lezing van het boek suggesties hebben voor verdere verbetering, dan stellen we deze zeer op prijs. U kunt mailen naar: info@gespreksleidermoreelberaad.nl.

 

drs. Menno de Bree

dr. Eite Veening 

 

 


 

Copyright Koninklijke van Gorcum